انگلیسی کسب و کار Courses

We found 1 course available for you
Featured

انگلیسی مشاغل 1

36 hours
Beginner

ارتباطات در محل کار، نقشی حیاتی در موفقیت در هر …

What you'll learn
مشاغل
محصولات و خدمات
مکان ها
فن آوری
ارتباط
مخاطب
بخش های اداری
استخدام
کار گروهی
مسافرت رفتن
برنامه ریزی

Register / Login