چگونه ممکن است به شما کمک کنیم؟

گواهی پایان کار

گواهی پایان کار

 

کاربران و زبان آموزان در پایان دوره های ترمیک و در صورت ثبت تمام تکالیف و موفقیت در آزمون نهایی، می توانند درخواست دریافت گواهی پایان دوره را داشته باشند.

ارز پرداختی را انتخاب کنید