چگونه ممکن است به شما کمک کنیم؟

وضعیت بازپرداخت

وضعیت بازپرداخت

 

در صورت پذیرش درخواست کتبی، مبلغ بازپرداخت طی بیست روز کاری به همان حساب که دوره با آن خریداری شده، واریز می شود.

ارز پرداختی را انتخاب کنید