چگونه ممکن است به شما کمک کنیم؟

سهم درآمد مربی

سهم درآمد مربی

 

برای برقراری عدالت در پرداخت حق الزحمه اساتید، روش پرداختی مجموعه آموزشی BLHO به اساتید، به صورت درصدی از سود حاصل است. بعداز ثبت نام و تایید به عنوان مدرس، جزییات پرداخت با استاد هماهنگ می شود.

ارز پرداختی را انتخاب کنید