مربی شوید

مربی شوید

پتانسیل خود را کشف کنید

BLHO-Logo-color

مربی شوید

مهارتی بلدی؟ می توانید در BLHO تدریس کنید و درآمد کسب کنید.

Earn

زمانی که هنرجویان دوره های شما را می خرند، پول دریافت کنید

Teach the learners

دانش خود را به اشتراک بگذارید و جهان را نجات دهید

به تیم باورنکردنی ما بپیوندید

برای برگزاری دوره ها از ما کمک بخواهید

چگونه یک مربی شویم

Register / Login